تو می گوئی کہ من ہستم خدا نیست


تو می گوئی کہ من ہستم خدا نیست
جہان آب و گل را انتہا نیست
ہنوز این راز بر من ناگشود است
کہ چشمم آنچہ بیند ہست یا نیست