بساطم خالی از مرغ کباب است


بساطم خالی از مرغ کباب است
نہ در جامم می آئینہ تاب است
غزال من خورد برگ گیاہی
ولی خون دل او مشک ناب است