رگ مسلم ز سوز من تپید است


رگ مسلم ز سوز من تپید است
ز چشمش اشک بیتابم چکید است
ہنوز از محشر جانم نداند
جہان را با نگاہ من ندید است