بحرف اندر نگیری لامکانرا


بحرف اندر نگیری لامکانرا
درون خود نگر این نکتہ پیداست
بہ تن جان آنچنان دارد نشیمن
کہ نتوان گفت اینجا نیست آنجاست