بہ یزدان روز محشر برہمن گفت


بہ یزدان روز محشر برہمن گفت
فروغ زندگی تاب شرر بود
ولیکن گر نرنجی با تو گویم
صنم از آدمی پایندہ تر بود