بہر دل عشق رنگ تازہ بر کرد


بہر دل عشق رنگ تازہ بر کرد
گہی با سنگ گہ با شیشہ سر کرد
ترا از خود ربود و چشم تر داد
مرا با خویشتن نزدیک تر کرد