ہنوز از بند آب و گل نرستی


ہنوز از بند آب و گل نرستی
تو گوئی رومی و افغانیم من
من اول آدم بی رنگ و بویم
از آن پس ہندی و تورانیم من