مرا ذوق سخن خون در جگر کرد


مرا ذوق سخن خون در جگر کرد
غبار راہ را مشت شرر کرد
بہ گفتار محبت لب گشودم
بیان این راز را پوشیدہ تر کرد