گذشتی تیز گام ای اختر صبح


گذشتی تیز گام ای اختر صبح
مگر از خواب ما بیزار رفتی
من از ناآگہی گم کردہ راھم
تو بیدار آمدی بیدار رفتی