تہی از ہای و ہو میخانہ بودی


تہی از ہای و ہو میخانہ بودی
گل ما از شرر بیگانہ بودی
نبودی عشق و این ہنگامہ
ٔ عشق
اگر دل چون خرد فرزانہ بودی