ترا ای تازہ پرواز آفریدند


ترا ای تازہ پرواز آفریدند
سراپا لذت بال آزمائی
ہوس ما را گران پرواز دارد
تو از ذوق پریدن پر گشائی