چہ لذت یارب اندر ہست و بود است


چہ لذت یارب اندر ہست و بود است
دل ہر ذرہ در جوش نمود است
شکافد شاخ را چون غنچہ
ٔ گل
تبسم ریز از ذوق وجود است