شنیدم در عدم پروانہ میگفت


شنیدم در عدم پروانہ میگفت
دمی از زندگی تاب تبم بخش
پریشان کن سحر خاکسترم را
ولیکن سوز و ساز یک شبم بخش