مسلمانان مرا حرفی است در دل


مسلمانان مرا حرفی است در دل
کہ روشن تر ز جان جبرئیل است
نہانش دارم از آزر نہادان
کہ این سری ز اسرار خلیل است