بکویش رہ سپاری ای دل ایدل


بکویش رہ سپاری ای دل ایدل
مرا تنھا گذاری ای دل ایدل
دمادم آرزوہا آفرینی
مگر کاری نداری ای دل ایدل