رہی در سینۂ انجم گشائی


رہی در سینۂ انجم گشائی
ولی از خویشتن ناآشنائی
یکی بر خود گشا چون دانہ چشمی
کہ از زیر زمین نخلی بر آئی