ترا یک نکتۂ سر بستہ گویم


ترا یک نکتۂ سر بستہ گویم
اگر درس حیات از من بگیری
بمیری گر بہ تن جانی ندارے
وگر جانی بہ تن داری نمیری