بہل افسانۂ آن پا چراغی


بہل افسانۂ آن پا چراغی
حدیث سوز او آزار گوش است
من آن پروانہ را پروانہ دانم
کہ جانش سخت کوش و شعلہ نوش است