ترا از خویشتن بیگانہ سازد


ترا از خویشتن بیگانہ سازد
من آن آبی طربناکی ندارم
بہ بازارم مجو دیگر متاعی
چو گل جز سینہ
ٔ چاکی ندارم