برون از ورطۂ بود و عدم شو


برون از ورطۂ بود و عدم شو
فزونتر زین جہان کیف و کم شو
خودی تعمیر کن در پیکر خویش
چو ابراہیم معمار حرم شو