ز مرغان چمن نا آشنایم


ز مرغان چمن نا آشنایم
بہ شاخ آشیان تنہا سرایم
اگر نازک دلی از من کران گیر
کہ خونم مے تراود از نوایم