جہان یارب چہ خوش ہنگامہ دارد


جہان یارب چہ خوش ہنگامہ دارد
ہمہ را مست یک پیمانہ کردی
نگہ را با نگہ آمیز دادی
دل از دل جان ز جان بیگانہ کردے