سکندر با خضر خوش نکتہ ئی گفت


سکندر با خضر خوش نکتہ ئی گفت
شریک سوز و ساز بحر و بر شو
تو این جنگ از کنار عرصہ بینی
بمیر اندر نبرد و زندہ تر شو