اگر در مشت خاک تو نہادند


اگر در مشت خاک تو نہادند
دل صد پارہ
ٔ خونابہ باری
ز ابر نو بھاران گریہ آموز
کہ از اشک تو روید لالہ زاری