دمادم نقش ہای تازہ ریزد


دمادم نقش ہای تازہ ریزد
بیک صورت قرار زندگی نیست
اگر امروز تو تصویر دوش است
بخاک تو شرار زندگی نیست