چو ذوق نغمہ ام در جلوت آرد


چو ذوق نغمہ ام در جلوت آرد
قیامت افکنم در محفل خویش
چو می خواھم دمی خلوت بگیرم
جہان را گم کنم اندر دل خویش