چہ میپرسی میان سینہ دل چیست


چہ میپرسی میان سینہ دل چیست
خرد چون سوز پیدا کرد دل شد
دل از ذوق تپش دل بود لیکن
چو یک دم از تپش افتاد گل شد