خرد گفت او بچشم اندر نگنجد


خرد گفت او بچشم اندر نگنجد
نگاہ شوق در امید و بیم است
نمیگردد کہن افسانہ
ٔ طور
کہ در ہر دل تمنای کلیم است