کنشت و مسجد و بتخانہ و دیر


کنشت و مسجد و بتخانہ و دیر
جز این مشت گلی پیدا نکردی
ز حکم غیر نتوان جز بدل رست
تو ای غافل دلی پیدا نکردی