نہ پیوستم درین بستان سرا دل


نہ پیوستم درین بستان سرا دل
ز بند این و آن آزادہ رفتم
چو باد صبح گردیدم دمی چند
گلان را آب و رنگی دادہ رفتم