بہ خود باز آورد رند کہن را


بہ خود باز آورد رند کہن را
می برنا کہ من در جام کردم
من این می چون مغان دور پیشین
ز چشم مست ساقی وام کردم