خرد زنجیری امروز و دوش است


خرد زنجیری امروز و دوش است
پرستار بتان چشم و گوش است
صنم در آستین پوشیدہ دارد
برہمن زادہ
ٔ زنار پوش است