خرد اندر سر ھر کس نہادند


خرد اندر سر ھر کس نہادند
تنم چون دیگران از خاک و خون است
ولی این راز کس جز من نداند
ضمیر خاک و خونم بیچگون است