گدای جلوہ رفتی بر سر طور


گدای جلوہ رفتی بر سر طور
کہ جان تو ز خود نامحرمی ہست
قدم در جستجوی آدمی زن
خدا ہم در تلاش آدمی ہست