بگو جبریل را از من پیامی


بگو جبریل را از من پیامی
مرا آن پیکر نوری ندادند
ولی تاب و تب ما خاکیان بین
بہ نوری ذوق مہجوری ندادند