ھمای علم تا افتد بدامت


ھمای علم تا افتد بدامت
یقین کم کن گرفتار شکی باش
عمل خواہی یقین را پختہ تر کن
یکی جوی و یکی بین و یکی باش