دلت می لرزد از اندیشۂ مرگ


دلت می لرزد از اندیشۂ مرگ
ز بیمش زرد مانند زریری
بہ خود باز آ خودی را پختہ تر گیر
اگر گیری ، پس از مردن نمیری