مرا فرمود پیر نکتہ دانے


مرا فرمود پیر نکتہ دانے
ہر امروز تو از فردا پیام است
دل از خوبان بی پروا نگھدار
حریمش جز بہ او دادن حرام است