ز رازی معنی قرآن چہ پرسی؟


ز رازی معنی قرآن چہ پرسی؟
ضمیر ما بہ آیاتش دلیل است
خرد آتش فروزد دل بسوزد
ہمین تفسیر نمرود و خلیل است