ز من با شاعر رنگین بیان گوی


ز من با شاعر رنگین بیان گوی
چہ سود از سوز اگر چون لالہ سوزی
نہ خود را می گدازی ز آتش خویش
نہ شام دردمندی بر فروزی