ز خوب و زشت تو ناآشنایم


ز خوب و زشت تو ناآشنایم
عیارش کردہ ئی سود و زیان را
درین محفل ز من تنھا تری نیست
بہ چشم دیگری بینم جھان را