تو ای شیخ حرم شاید ندانی


تو ای شیخ حرم شاید ندانی
جہان عشق را ھم محشری ہست
گناہ و نامہ و میزان ندارد
نہ او را مسلمی نی کافری ہست