میارا بزم بر ساحل کہ آنجا


میارا بزم بر ساحل کہ آنجا
نوای زندگانے نرم خیز است
بہ دریا غلت و با موجش در آویز
حیات جاودان اندر ستیز است