مگو از مدعای زندگانی


مگو از مدعای زندگانی
ترا بر شیوہ ہای او نگہ نیست
من از ذوق سفر آنگونہ مستم
کہ منزل پیش من جز سنگ رہ نیست