وفا ناآشنا بیگانہ خو بود


وفا ناآشنا بیگانہ خو بود
نگاہش بیقرار از جستجو بود
چو دید او را پرید از سینہ
ٔ من
ندانستم کہ دست آموز او بود