مپرس از عشق و از نیرنگی عشق


مپرس از عشق و از نیرنگی عشق
بہر رنگی کہ خواہی سر بر آرد
درون سینہ بیش از نقطہ ئی نیست
چو آید بر زبان پایان ندارد