مشو ای غنچۂ نورستہ دلگیر


مشو ای غنچۂ نورستہ دلگیر
ازین بستان سرا دیگر چہ خواہی
لب جو، بزم گل، مرغ چمن سیر
صبا ، شبنم ، نوای صبحگاہی