جہان ما کہ پایانے ندارد


جہان ما کہ پایانے ندارد
چو ماہی در یم ایام غرق است
یکی بر دل نظر وا کن کہ بینی
یم ایام در یک جام غرق است