بہ مرغان چمن ہمداستانم


بہ مرغان چمن ہمداستانم
زبان غنچہ ہای بی زبانم
چو میرم با صبا خاکم بیامیز
کہ جز طوف گلان کاری ندانم