نماید آنچہ ہست این وادی گل


نماید آنچہ ہست این وادی گل
درون لالہ
ٔ آتش بجان چیست
بچشم ما چمن یک موج رنگ است
کہ می داند بہ چشم بلبلان چیست؟